Szanowni Państwo!

W imieniu Forum Media Polska – nowego wydawcy publikacji Raabe – miło nam poinformować, iż od 1 listopada 2014 r. nastąpiło połączenie dwóch największych serwisów poświęconych zarządzaniu placówką oświatową nadzorpedagogiczny.pl oraz dyrektorium.pl. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej zmianie portal będzie dla Państwa jeszcze większą pomocą w zarządzaniu oraz organizacji działalności wychowawczej i dydaktycznej w szkole.

Za 30 sekund zostaniecie Państwo przekierowani na portal www.nadzor-pedagogiczny.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (61) 66 55 810.

Regulamin

ikona facebooka

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Definicje:

Administrator – Forum Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, KRS nr 0000037307 Wydział XXI KRS, Poznań, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł.

Dane – wszelkie dane podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.

Regulamin – niniejszy dokument.

Serwis - platforma informatyczno-informacyjna funkcjonująca poprzez i przy użyciu sieci Internet pod adresem www.dyrektorium.pl, stworzona i utrzymywana przez Administratora, dedykowana dyrektorom szkół.

Usługi – dobra, w tym produkty i usługi, z których można korzystać lub które można nabyć za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności:

 • porady, zadania, procedury związane z interpretacją przepisów prawa dotyczących placówek oświatowych,
 • wzory umów i innych dokumentów,
 • teksty oświatowych aktów prawnych,
 • artykuły o zmianach i aktualnościach z zakresu przepisów prawa dotyczących placówek oświatowych,
 • narzędzia wspierające pracę dyrektora szkoły, w tym m.in. arkusz szacowania ryzyka w kontroli zarządczej,
 • interaktywny kalendarz przypominający o zbliżających się ważnych dla dyrektora szkoły terminach,
 • moduły działu "Mój portal" umożliwiające dostosowanie portalu do potrzeb Użytkownika,
 • odpowiedzi ekspertów na kierowane za pośrednictwem Serwisu pytania Użytkowników.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Administratorem umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i korzysta z Usług.

Zawartość – wszelkie informacje, dane, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora.

§1

Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia Usług przez Administratora oraz korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich Usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania przez Użytkowników oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne przepisy prawa polskiego.

§3

Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej i Zawartości stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem.

§4

Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest możliwe tylko dla celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku prywatnego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 ze zm.).

§5

Użytkownik nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Zawartości, ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie w inny sposób, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

§6

Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 6 i nowsze, Firefox 2 i nowsze, Opera 9.27 i nowsze, Safari 3.12 i nowsze) z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.

§7

Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

§8

Zabronione jest rozsyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu.

Rozdział 2
Zawarcie Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

§9

Zamawiając Usługi za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie Serwisu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z opisem Usług, warunkami ich świadczenia drogą elektroniczną przez Administratora oraz niniejszym Regulaminem, a także, że je akceptuje i zobowiązuje się ich przestrzegać.

§10

W terminie 10 dni od zamówienia Usług Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma prawo odstąpić od umowy o ich świadczenie. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez wysłanie do Administratora najpóźniej w ostatnim dniu powyższego terminu stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej. Prawo do odstąpienia nie dotyczy Usług, których świadczenie zostało rozpoczęte za zgodą Użytkownika przed upływem wskazanych powyżej 10 dni od chwili ich zamówienia.

§11

1. W celu zarejestrowania się i złożenia zamówienia na świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu Użytkownik musi:

  1. wypełnić formularz zamówienia. Wypełnienie formularza jest niezbędne do otrzymania indywidualnej nazwy użytkownika (loginu) i hasła, które umożliwią Użytkownikowi dostęp do Serwisu i oferowanych w jego ramach Usług;
  2. wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone gwiazdką jako obowiązkowe. Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który będzie korzystać z Usługi i być zgodne z prawdą;
  3. przesłać do Administratora poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny.

2. Po zakończeniu procesu rejestracji i dokonaniu płatności w ciągu 48 godzin Użytkownik otrzymuje hasło i login do konta Użytkownika w Serwisie poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia na świadczenie Usług jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zawarcia umowy z Administratorem na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia i przesłanie Użytkownikowi na adres e-mail podany przez niego w formularzu zamówienia loginu i hasła jest równoznaczne z przyjęciem złożonej oferty przez Administratora i z zawarciem umowy o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu po wpisaniu loginu i hasła w oknie logowania umieszczonym na stronach Serwisu. Na podane hasło i login może być zalogowany w Serwisie tylko jeden Użytkownik.

5. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego loginu i hasła jakimkolwiek osobom trzecim. Udostępnienie loginu i hasła przez Użytkownika osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Administratorowi przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przy użyciu przyznanego Użytkownikowi loginu i hasła poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Serwisu przez Użytkownika.

7. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uniemożliwienia dostępu i korzystania z Usług za pośrednictwem Serwisu przez osoby nieuprawnione. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest chronić i zachować w poufności przyznane mu login i hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do Usług.

8. Administrator ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Zawartości, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkowników korzystających z Usług za pośrednictwem Serwisu. W przypadku zastosowania przez Administratora powyższych zabezpieczeń, Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać się od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

Rozdział 3
Abonament na dostęp do płatnych Usług

§12

1. Aktualna cena abonamentu za dostęp do Serwisu w podziale na różne okresy dostępu, podana jest na stronach Serwisu.

2. Abonament nie obejmuje kosztów uzyskania przez Użytkownika dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Administratora. Administrator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Rozdział 4
Dane Użytkowników

§13

1. Administratorem Danych jest Administrator. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie Usług, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia świadczenie Usług.

2. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu stosownych zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, stale monitorowanym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu. Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem bezpiecznych mechanizmów ochrony przekazywania/przesyłu informacji o danych osobowych. Transmisja informacji o danych osobowych odbywa się w protokole SSL (Secure Socket Layer v3). Metoda ta polega na kodowaniu i dekodowaniu danych pomiędzy przeglądarką klienta a serwerem. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną witryną - stosującą protokół SSL - wysyłany jest do użytkownika komunikat o bezpiecznym połączeniu oraz pojawia się symbol kłódki (w zależności od przeglądarki w różnym miejscu - może to być w prawej części paska stanu lub na pasku nawigacji). Do weryfikacji bezpieczeństwa witryny SSL stosuje się certyfikaty tożsamości (pozwalają one na sprawdzenie uprawnień serwerów i użytkowników). Certyfikaty wydają podmioty badające i potwierdzające zastosowanie bezpiecznych rozwiązań na stronie WWW. Certyfikat świadczonych przez Administratora Usług został wydany przez firmę Domeny.pl.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom.

4. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.

5. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.

Rozdział 5
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

§14

1. Usługi świadczone przez Administratora polegają w szczególności na udostępnianiu Użytkownikom, drogą elektroniczną, całości lub części Zawartości, a także korzystania z usługi „Zadaj pytanie” na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Usługi świadczone przez Administratora za pośrednictwem Serwisu mogą być płatne lub bezpłatne. Usługą płatną jest dostęp do wszystkich treści Serwisu oraz możliwość korzystania z usługi „Zadaj pytanie” umożliwiającej przesyłanie przez Użytkowników pytań do ekspertów współpracujących z Administratorem i otrzymywanie odpowiedzi na te pytania. Usługą bezpłatną jest dostęp do określonych przez Administratora treści. Administrator zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.

3. W celu uzyskania dostępu do płatnych Usług za pośrednictwem Serwisu należy dokonać rejestracji Użytkownika w Serwisie poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu oraz opłacić abonament za korzystanie z tych Usług.

§15

1. W celu skorzystania z płatnej Usługi „Zadaj pytanie” za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania tematu pytania, przedstawienia możliwie jak najbardziej szczegółowego opisu stanu faktycznego oraz sformułowania pytania, na które chce uzyskać odpowiedź eksperta.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie, które jest sformułowane w sposób zbyt ogólny i nieprecyzyjny, w sposób uniemożliwiający udzielenie odpowiedzi oraz pytania o treści obraźliwej lub którego treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich, jak również pytania nie odnoszącego się do tematyki Serwisu.

3. Z zastrzeżeniem punktu 2 powyżej, każdy Użytkownik, który zada pytanie ekspertowi współpracującemu z Administratorem, uzyska odpowiedź na zadane pytanie. W zależności od stopnia trudności, przewidywany termin udzielenia indywidualnej odpowiedzi (z uzasadnieniem i wskazaniem literatury) wynosi od 3 do 14 dni roboczych.

4. Odpowiedzi na pytania udzielane są w dni robocze. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

5. Administrator zastrzega sobie możliwość nieudzielenia odpowiedzi w terminach wskazanych w pkt 3 powyżej i wyznaczenia dłuższego terminu udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Użytkownika pytanie, w przypadku, gdy pytanie wymaga wnikliwej analizy stanu faktycznego oraz konsultacji kilku ekspertów. O fakcie tym oraz nowym terminie Użytkownik zostanie poinformowany.

6. Administrator zastrzega, iż odpowiedzi będą udzielanie tylko i wyłącznie na pytania zadawane za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronach Serwisu. Pytania przesłane w inny sposób nie będą akceptowane przez Administratora.

7. Wszelką korespondencję związaną z pytaniami kierowanymi przez Użytkowników Administrator kieruje do Użytkownika drogą elektroniczna na wskazany w formularzu zamówienia adres mailowy.

Rozdział 6
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§16

1. Administrator zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu i dostępie do Serwisu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.

Rozdział 7
Postępowanie reklamacyjne

§17

1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem ze świadczonych za jego pośrednictwem Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres bok@forum-media.pl z podaniem opisu reklamacji wraz z podaniem przyczyn oraz podaniem danych identyfikujących reklamującego.

2. Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przez Administratora przesłana na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§18

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania tj. od dnia 17.10.2012 roku.

2. Administrator ma prawo rozwiązać z Użytkownikiem umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu i zablokować mu dostęp do Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.

§19

Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez Administratora na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Jeżeli w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa powyżej, Użytkownik nie złoży oświadczenia o akceptacji zmian Regulaminu, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. W przypadku zaistnienia zdarzenia wskazanego w zdaniu poprzednim umowa na świadczenie Usług ulega rozwiązaniu za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, skutkującym na koniec miesiąca kalendarzowego. Do czasu rozwiązania umowy, w trybie wskazanym w zdaniu poprzednim, Usługi będą świadczone na dotychczasowych warunkach Regulaminu.

§20

W przypadku gdyby którekolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu okazały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, o ile nie będzie się to sprzeciwiać właściwości umowy na świadczenie Usług lub jej celowi.

§21

Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu podlegają prawu polskiemu.

Rozdział 9
Postanowienia szczególne

§22

1. Wiele aspektów komunikacji jest związanych z używaniem narzędzi chronionych przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Pobranie, skopiowanie, posiadanie lub dystrybuowanie materiałów pobranych z Internetu może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej. Użytkownikom nie wolno pobierać ani rozpowszechniać jakichkolwiek dóbr własności intelektualnej z naruszeniem praw osób trzecich. Wszelkie pobrane dane, programy lub pliki muszą być użytkowane zgodnie z prawem, w szczególności na podstawie zawartej z uprawnionym podmiotem umowy licencyjnej. W razie wątpliwości, przed pobraniem jakiegokolwiek materiału, Użytkownicy powinni skontaktować się z Administratorem.

2. Użytkownikom nie wolno otwierać, pobierać lub rozpowszechniać materiałów zawierających treści niezgodne z prawem, treści o charakterze pornograficznym, w tym również takich które można uznać za obraźliwe lub dyskryminujące, w szczególności ze względu na pochodzenie rasowe, płeć, religię. Zabronione jest wyświetlanie jakiegokolwiek obrazu czy dokumentu o treści niezgodnej z prawem, obraźliwej lub pornograficznej na systemie komputerowym Administrator. Obrazów czy dokumentów o treści niezgodnej z prawem lub o charakterze obraźliwym lub pornograficznym nie wolno archiwizować, przechowywać, rozpowszechniać, edytować i zapisywać w sieci oraz za pomocą zasobów komputerowych Administratora.

3. Użytkownikom nie wolno podejmować prób łamania zabezpieczeń mechanizmów uwierzytelniających systemów lub sieci przy użyciu zasobów Administratora, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz sieci Administratora.

4. Użytkownikom nie wolno świadomie rozpowszechniać wirusów, robaków, koni trojańskich i innych szkodliwych programów komputerowych. Jeżeli Użytkownik wykryje jakiegokolwiek wirusa, robaka, konia trojańskiego lub inny szkodliwy program komputerowy, jest on zobowiązany do natychmiastowego przerwania pracy w systemie oraz bezzwłocznego zgłoszenia faktu wykrycia takiego programu do Administratora.

5. Użytkownicy nie mogą świadomie zezwalać na używanie ich konta i hasła przez nikogo innego, niezależnie od tego, czy osoba ta została upoważniona do dostępu do danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie operacje przeprowadzone z użyciem jego konta i hasła, w przypadku jego udostępnienia osobie trzeciej.

6. Użytkownikom nie wolno korzystać z narzędzi, oprogramowania lub kodów, które umożliwiają obejście mechanizmów bezpieczeństwa systemu komputerowego Administratora.

7. Nieprzestrzeganie powyższych zasad będzie stanowić naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu, jak również może stanowić przestępstwo w świetle obowiązujących przepisów polskiego prawa.

O nas

Dewizą od początków istnienia Forum Media Polska Sp. z o.o. na polskim rynku jest hasło „Wiedza na usługach rynku”. Zgodnie z nią staramy się na bieżąco informować naszych klientów o zmianach zachodzących w życiu gospodarczym, przepisach prawa, obowiązkach...Czytaj więcej..

Poznaj Dyrektorium.pl

Dyrektorium.pl to portal dla dyrektorów szkół pozwalający na efektywną organizację pracy szkoły poprzez system zadań, modułów oraz uporządkowanej wiedzy. Dyrektorium jest w pełni personalizowane, dzięki czemu można dostosować informacje, funkcjonalności oraz wygląd do własnych potrzeb, wynikających np. ze specyfiki szkoły...
Czytaj więcej..

Nasi autorzy

Autorami są specjaliści z zakresu prawa oświatowego, pracownicy organów prowadzących i kontroli, mający na co dzień styczność z problemami dyrektorów, a także sami dyrektorzy (wieloletni praktycy, cieszący się szacunkiem w środowisku)...Czytaj więcej..

Kontakt

Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań

Dział Obsługi Klienta jest do dyspozycji klientów 5 dni w tygodniu:
od pon. do piątku, w godz.8.00–16.00

tel: 61 66 55 810
faks: 61 66 55 888
mail: formularz kontaktu »

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Więcej informacji w naszej polityce prywatności znajdziesz tutaj.

Dyrektorium.pl
Platforma Zarządzania Szkołą
Regulamin serwisu